МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
      ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
          ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

              Н А К А З

 N 338 від 18.12.2000         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 січня 2001 р.
                   за N 62/5253


      Про затвердження Положення про паспортизацію
         потенційно небезпечних об'єктів


   Відповідно  до Закону  України від 8 червня 2000 року
N 1809-III ( 1809-14 ) "Про захист населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", на
виконання Заходів щодо забезпечення виконання у 2000 році завдань,
передбачених Посланням Президента України до Верховної  Ради
України,  спрямованих  на  поліпшення  соціально-економічного
становища, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
29 квітня 2000 р. N 747 ( 747-2000-п ) "Про підсумки економічного
та соціального розвитку за I квартал 2000 року", та постанови
Кабінету  Міністрів  України від 16 грудня 1999 р. N 2303
( 2303-99-п ) "Про створення Урядової інформаційно-аналітичної
системи з питань надзвичайних ситуацій" Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити  Положення  про  паспортизацію  потенційно
небезпечних об'єктів, що додається.
   2. Голові  Державного  департаменту  страхового  фонду
документації Романенку Є.І. забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
   3. Начальнику управління діловодства Дяченко Г.П. у 10-денний
термін після реєстрації цього наказу забезпечити його тиражування
та надсилання міністерствам, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Марченка Г.Б.

 Міністр                       В.В.Дурдинець

 Погоджено:
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва                О.Кужель

                      Затверджено
                    Наказ МНС України
                    18.12.2000 N 338


                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 січня 2001 р.
                   за N 62/5253

              Положення
    про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів

   1. Загальні положення

   1.1. Це Положення визначає загальні засади паспортизації
потенційно  небезпечних об'єктів (далі - ПНО) для створення
загальнодержавного  реєстру  потенційно  небезпечних  об'єктів
техногенного та природного характеру як складової частини Єдиної
державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації
(далі - НС) техногенного та природного характеру.
   1.2. Паспортизація діючих об'єктів господарської діяльності
проводиться для кваліфікованої ідентифікації ПНО згідно з даним
Положенням.
   1.3. Паспортизації підлягають діючі об'єкти господарської
діяльності, на яких є реальна загроза виникнення НС (аварії)
техногенного або природного характеру.
   1.4. Паспортизація ПНО проводиться незалежно  від  форми
власності на ПНО.
   1.5. Вимоги Положення не поширюються на транспортні засоби,
які перевозять небезпечні речовини рухомим складом залізничного
транспорту,  суднами,  плавзасобами  морського  та  річкового
транспорту, літаками, іншими повітряними транспортними засобами та
автомобільним транспортом.
   1.6. У цьому Положенні наведені основні методи ідентифікації
ПНО, терміни, порядок і умови проведення паспортизації ПНО,
визначення основних понять.
   1.7. Вимоги  цього  Положення  повинні  використовуватися
фахівцями Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
керівниками та фахівцями об'єктів, які підлягають паспортизації.

   1.8. У цьому Положенні використані такі визначення основних
понять:
   1.8.1. Потенційно небезпечний об'єкт - об'єкт, що створює
реальну загрозу виникнення НС; об'єкт, на якому використовуються,
виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються
небезпечні радіоактивні, пожежовибухові, хімічні речовини  та
біологічні препарати; об'єкти з видобування корисних копалин;
гідротехнічні споруди тощо.
   1.8.2. Надзвичайна ситуація - порушення нормальних умов життя
і діяльності людей на окремій території чи об'єкті, спричинене
аварією,  катастрофою, стихійним лихом або іншою небезпечною
подією, яке призвело (може призвести) до неможливості проживання
населення на території чи об'єкті, ведення там господарської
діяльності, може викликати загибель людей та (або) призвести до
значних матеріальних втрат.
   1.8.3. Аварія - небезпечна подія техногенного характеру, що
спричинила загибель людей або створює на об'єкті чи окремій
території загрозу життю та здоров'ю людей і призводить  до
руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів,
порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди
довкіллю.
   1.8.4. Ідентифікація потенційно  небезпечного  об'єкта  -
установлення тотожності ПНО на підставі вивчення притаманних
окремим об'єктам чинників потенційної небезпеки.
   1.8.5. Потенційна небезпека - прихована виробнича небезпека
(наявність небезпечних речовин, перевищення терміну експлуатації
обладнання, аварійний стан будов і споруд, небезпечні технологічні
процеси, порушення правил техніки безпеки тощо) або небезпечні
природні явища (зливи, повені, осідання земної поверхні, бурі
тощо), які за певних умов можуть спричинити виникнення  НС
(аварії).
   1.8.6. Небезпечні речовини - речовини, які  через  свої
фізико-хімічні властивості здатні негативно впливати на людей,
довкілля та матеріальні цінності.
   1.8.7. Довкілля  -  оточення, у якому функціонує об'єкт
(повітря, вода, земля, флора, фауна тощо).
   1.8.8. Реципієнт  -  об'єкт,  який  безпосередньо зазнає
негативного впливу небезпеки (населення, об'єкти інфраструктури
промисловості,  транспорту,  житлово-комунального господарства,
водойми тощо).
   1.8.9. Джерело небезпеки - технологічний об'єкт у складі
промислового підприємства, який за певних обставин (тривалий
вплив, аварія) здатний стати небезпечним як для працівників
підприємств, так і для населення регіону та довкілля.
   1.8.10. Внутрішні чинники небезпеки - техногенні і соціальні
чинники, які безпосередньо пов'язані  з  діяльністю  об'єкта
(технічний  стан обладнання, небезпечні технологічні процеси,
кваліфікація кадрів тощо).
   1.8.11. Зовнішні чинники небезпеки - природні, суспільні,
економічні і техногенні чинники, що не пов'язані з діяльністю
об'єкта, але можуть негативно вплинути на виникнення небезпечної
ситуації на об'єкті (урагани, повені, землетруси,  диверсії,
страйки, транспортні аварії, аварії енергосистем тощо).
   1.8.12. Гідродинамічна   небезпека   -   властивість
гідротехнічного об'єкта, яка при певних природних умовах або
технічних недоліках може спричинити швидке розповсюдження значних
обсягів рідини і затоплення великої території.

   2. Нормативно-правові посилання

   2.1. Закон України "Про захист населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" від
8 червня 2000 р. N 1809-III ( 1809-14 ).
   2.2. Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять
підвищену екологічну небезпеку, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 27 липня 1995 р. N 554 ( 554-95-п ).
   2.3. Структура реєстру  аварійно  небезпечних  виробничих
будівель  і  споруд, затверджена наказом Державного комітету
будівництва, архітектури  та  житлової  політики  України  і
Держнаглядохоронпраці України від 27 листопада 1997 р. N 32/288
( z0423-98 ).
   2.4. Положення про єдину державну систему запобігання і
реагування на надзвичайну ситуацію техногенного та природного
характеру, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від
3 серпня 1998 р. N 1198 ( 1198-98-п ).
   2.5. Положення  про  класифікацію  надзвичайних ситуацій,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня
1998 р. N 1099 ( 1099-98-п ).
   2.6. Перелік особливо небезпечних підприємств, припинення
діяльності яких потребує здійснення спеціальних заходів щодо
запобігання заподіянню шкоди життю та здоров'ю громадян, майну,
спорудам,  навколишньому  природному  середовищу, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 765
( 765-2000-п ).
   2.7. Постанова  Кабінету  Міністрів  України від 4 серпня
2000 р. N 1214 ( 1214-2000-п ) "Про затвердження переліку об'єктів
та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому
обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами".
   2.8. Постанова  Кабінету Міністрів  України від 27 червня
2000 р. N 1023 ( 1023-2000-п ) "Питання Державного департаменту
страхового фонду документації".

   3. Ідентифікація потенційно небезпечних об'єктів

   3.1. Установлення тотожності ПНО для кожного окремого об'єкта
полягає у визначенні всієї сукупності якісних та кількісних
параметрів об'єкта, які впливають (можуть впливати) на його
потенційну небезпеку.
   3.2. Об'єкт  ідентифікується  ПНО  за  наявності у його
діяльності хоча б одного чинника небезпеки.
   3.3. Оцінка  потенційної небезпеки об'єкта проводиться з
урахуванням як внутрішніх, так і зовнішніх чинників небезпеки, які
впливають (можуть вплинути) на його виробничу діяльність.
   3.4. Оцінка потенційної небезпеки  виробничої  діяльності
об'єкта (підприємства) проводиться на підставі:
   визначення кількісних чинників небезпеки, які врегульовано
відповідними чинними нормативно-правовими та нормативно-технічними
актами;
   інформаційних даних, які наводяться у паспорті ПНО фахівцями
окремих об'єктів (підприємств).
   3.5. Ідентифікація ПНО враховує:
   вид (природу) небезпеки (радіаційна, хімічна, біологічна,
бактеріологічна, вибухопожежна тощо);
   інтенсивність джерел небезпеки та час їх негативного впливу
(постійне випромінювання, залпові викиди, систематичне накопичення
небезпечного ефекту на поверхні грунту тощо);
   характер та ступінь негативного впливу на реципієнти;
   сферу забруднення (атмосфера, гідросфера, літосфера);
   технічний стан будов, споруд, технологічного обладнання та
інженерних комунікацій, ступінь їх зношеності;
   загальний стан техніки безпеки.
   3.6. Оцінка  потенційної  небезпеки  об'єктів,  виробнича
діяльність яких характеризується постійними викидами небезпечних
речовин, проводиться з урахуванням можливого забруднення довкілля
шкідливими викидами, які перевищують установлені нормативи та
визначаються згідно з вимогами діючих нормативно-технічних норм.
   3.7. При визначенні чинників небезпеки з кожного окремого
джерела небезпеки необхідно враховувати їх можливий негативний
взаємовплив при утворенні сумішей, сполук тощо.
   3.8. Для ідентифікації ПНО, діяльність яких пов'язана з
використанням небезпечних речовин, необхідно враховувати вимоги
діючих нормативно-технічних норм.
   3.9. Визначення  виду  небезпеки  (радіаційна,  хімічна,
вибухопожежна, гідродинамічна,  біологічна  тощо)  проводиться
залежно від інформаційних даних паспорта ПНО з урахуванням вимог
діючих нормативно-технічних норм та  інших  показників,  які
наводяться в паспортах ПНО.
   3.10. Ідентифікація ПНО для промислових підприємств повинна
враховувати вимоги діючих нормативно-технічних норм.
   3.11. Аварійна небезпечність  будівель  (споруд)  об'єкта
визначається згідно із Структурою реєстру аварійно небезпечних
виробничих будівель і споруд.
   3.12. Форми паспортів, за якими проводиться паспортизація ПНО,
наведені в додатках 1, 2, 3.
   3.13. Паспорт потенційно небезпечного об'єкта (додаток 1)
наводить комплекс даних, який містить систему загальних показників
виробничої діяльності промислового підприємства.
   3.14. Паспорт потенційно небезпечного  об'єкта  (вугільна
шахта) (додаток 2) наводить комплекс даних, який містить систему
загальних показників виробничої діяльності вугільної шахти.
   3.15. Паспорт потенційно небезпечного гідротехнічного об'єкта
(додаток 3) наводить комплекс даних, який  містить  систему
загальних  показників  виробничої  діяльності  гідротехнічного
об'єкта, а також характерні параметри гідротехнічної споруди.

   4. Порядок   подання  паспорта  ПНО,  обов'язки  та
відповідальність керівників за подання інформаційних даних

   4.1. Паспортизація ПНО проводиться один раз на п'ять років.
   4.2. Зведений перелік ПНО подається Головним управлінням
планування та дій у надзвичайних ситуаціях МНС України на підставі
переліків ПНО Автономної Республіки Крим та управліннями областей
України,  затверджених  на  засіданнях  комісій  з  питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій обласних
державних    адміністрацій,    -    Науково-дослідному,
проектно-конструкторському та технологічному інституту мікрографії
(далі - НДІ мікрографії) Державного департаменту страхового фонду
документації .
   4.3. Розсилання  форм  паспортів  ПНО  та  оброблення
інформаційних даних паспортів здійснює НДІ мікрографії Державного
департаменту страхового фонду документації.
   4.4. З урахуванням особливостей експлуатації підземних або
інших специфічних об'єктів, НДІ мікрографії має право розробляти
окремі форми паспортів на такі об'єкти або вносити необхідні зміни
до запропонованих у рамках Положення форм паспортів ПНО.
   4.5. Адміністрація  ПНО  повинна  подати  на адресу НДІ
мікрографії заповнену форму паспорта в тридцятиденний термін після
отримання його форми.
   4.6. У разі будь-яких змін у технічному стані  або  у
виробничій  діяльності ПНО, які призведуть до зменшення або
збільшення його потенційної небезпеки і вплинуть на показники
паспорта ПНО, адміністрація ПНО зобов'язана повідомити про це НДІ
мікрографії у письмовій формі, а також унести зміни до паспорта
ПНО в десятиденний термін.
   4.7. Інформаційні дані паспорта ПНО, а також їх  зміни
формуються  фахівцями  об'єктів  (підприємств)  в  обсязі,
передбаченому формою паспорта, та затверджуються його керівником.
   4.8. Територіальні органи управління з питань НС та ЦЗН
згідно з чинним законодавством мають право перевіряти обсяг,
достовірність та своєчасність інформації, поданої в паспорті ПНО.
   4.9. Керівник ПНО згідно із чинним законодавством  несе
особисту відповідальність за несвоєчасність подання паспорта ПНО і
змін до нього, неповний обсяг інформації та подання недостовірної
інформації.

 Голова Державного
 Департаменту СФД                  Романенко Є.І.

 Форма 1НС               Додаток 1
                    до пункту 3.13
                    Положення про паспортизацію
                    потенційно небезпечних
                    об'єктів

                       Затверджую
                    Керівник підприємства
                  ___________ ___________________
                  Особистий  Ініціали, прізвище
                   підпис
                  _______________________________
                   Дата      Печатка

               Паспорт
         Потенційно небезпечного об'єкта
     ______________________________________________
            (назва підприємства)
    ____________________ Галузі промисловості України

                         -----------------
                         | Аркуш |Аркушів|
                         |-------+-------|
                         |  2  |  6  |
                         ----------------|
               Паспорт               |
         Потенційно небезпечного об'єкта         |
------------------------------------------------------------------
| 1  |Довідкові дані
|-----------------------------------------------------------------
|1.1|Підприємство          |              |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|1.2|Код підприємства за       |              |
|  |ЄДРПО України          |              |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|1.3|Галузь промисловості      |              |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|1.4|Відомча належність       |              |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|1.5|Форма власності         |              |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|1.6|Адреса             |              |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|1.7|Телефон, факс          |              |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|1.8|Керівник підприємства      |              |
------------------------------------------------------------------
  2  |Природні умови
------------------------------------------------------------------
|2.1|Геологічно небезпечні явища   |              |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|2.2|Гідрогеологічно небезпечні явища|              |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|2.3|Морські гідрологічно      |              |
|  |небезпечні явища        |              |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|2.4|Метеорологічно небезпечні явища |              |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|2.5|Пожежі             |              |
------------------------------------------------------------------
  3  |Загальні дані
------------------------------------------------------------------
|3.1|Площа підприємства, тис. кв.м  |              |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|3.2|Вартість основних фондів    |              |
|  |підприємства, млн. грн.     |              |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|3.3|Загальна чисельність      | проектна  |  фактична |
|  |працівників           |       |       |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|3.4|Найбільша зміна         |              |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|3.5|Рік уведення до експлуатації  |              |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|3.6|Санітарно-захисна зона     |              |
|  |підприємства, м         |              |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|3.7|Категорія з ЦО         |              |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|3.8|Ступінь хімічної небезпеки   |              |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|3.9|Нормативне значення показника  |              |
|  |безпечності підприємства    |              |
|---+--------------------------------+---------------------------|
| N |                |              |
|з/п|Номенклатура основної продукції | Потужність підприємства |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|  |                |  проектна | фактична  |
|---+--------------------------------+-------------+-------------|
|---+--------------------------------+-------------+-------------|
------------------------------------------------------------------
  4  |Основна сировина, продукція, допоміжні матеріали
------------------------------------------------------------------
|  |      | Шкідливість|  Небезпечність  |  Кількість |
|  |      |------------+-------------------+--------------|
| N |Найменування|клас| СДОР, |вибухо-|радіа-|інша|мак- |порогова|
|з/п|      |  |токсич-|пожеж- |ційна |  |сима-|(норма- |
|  |      |  | ність | на  |   |  |льна |тивні  |
|  |      |  |    |    |   |  |   |докумен-|
|  |      |  |    |    |   |  |   | ти)  |
|---+------------+----+-------+-------+------+----+-----+--------|
| 1 |Продукція  |  |    |    |   |  |   |    |
|---+------------+----+-------+-------+------+----+-----+--------|
|1.1|      |  |    |    |   |  |   |    |
|---+------------+----+-------+-------+------+----+-----+--------|
|1.2|      |  |    |    |   |  |   |    |
|---+------------+----+-------+-------+------+----+-----+--------|
|...|      |  |    |    |   |  |   |    |
|---+------------+----+-------+-------+------+----+-----+--------|
| 2 |Сировина  |  |    |    |   |  |   |    |
|---+------------+----+-------+-------+------+----+-----+--------|
|2.1|      |  |    |    |   |  |   |    |
|---+------------+----+-------+-------+------+----+-----+--------|
|2.2|      |  |    |    |   |  |   |    |
|---+------------+----+-------+-------+------+----+-----+--------|
|...|      |  |    |    |   |  |   |    |
|---+------------+----+-------+-------+------+----+-----+--------|
| 3 |Допоміжні  |  |    |    |   |  |   |    |
|  |матеріали  |  |    |    |   |  |   |    |
|---+------------+----+-------+-------+------+----+-----+--------|
|3.1|      |  |    |    |   |  |   |    |
|---+------------+----+-------+-------+------+----+-----+--------|
|3.2|      |  |    |    |   |  |   |    |
|---+------------+----+-------+-------+------+----+-----+--------|
|...|      |  |    |    |   |  |   |    |
------------------------------------------------------------------
                         -----------------
                         | Аркуш |Аркушів|
                         |-------+-------|
                         |  3  |  6  |
------------------------------------------------------------------
  5 |Небезпечні технологічні процеси виробництва
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування |Вид небезпеки|Невідповідність |  Стан   |
|з/п|технологічного|       |вимогам безпеки |технологічного|
|  |  процесу  |       |        | обладнання |
|---+--------------+-------------+----------------+--------------|
|---+--------------+-------------+----------------+--------------|
|---+--------------+-------------+----------------+--------------|
|---+--------------+-------------+----------------+--------------|
------------------------------------------------------------------
  6 |Основні виробничі будови і споруди
---------------------------------------------------------------------
| N |Найменування |Катего-|Ступінь|Техніч- |Наяв- |Утримувач|Сту- |
|з/п|будов, споруд|рія ви-|вогнес-|ний стан|ність |докумен- |пінь |
|  |       |бухопо-|тійкос-|споруди |проект-| тації  |зносу |
|  |       |жежо-, | ті  |    |но-кон-|     |основ-|
|  |       |пожежо-|    |    |струк- |     |ного |
|  |       |небез- |    |    |торсь- |     |облад-|
|  |       |пеки  |    |    |кої до-|     |нання |
|  |       |    |    |    |кумен- |     |   |
|  |       |    |    |    |тації |     |   |
|---+-------------+-------+-------+--------+-------+---------+------|
|---+-------------+-------+-------+--------+-------+---------+------|
|---+-------------+-------+-------+--------+-------+---------+------|
|---+-------------+-------+-------+--------+-------+---------+------|
---------------------------------------------------------------------
  7 |Основні технологічні трубопроводи та інженерні мережі
------------------------------------------------------------------
| N |Найменування,| Небезпечні |  Стан  | Невідповідність |
|з/п| діаметр,  | параметри  |трубопроводу|   вимогам   |
|  | довжина  |--------------|      |  експлуатації |
|  |       |тиск,|град. C |      |         |
|  |       |атм. |    |      |         |
|---+-------------+-----+--------+------------+------------------|
|---+-------------+-----+--------+------------+------------------|
|---+-------------+-----+--------+------------+------------------|
|---+-------------+-----+--------+------------+------------------|
------------------------------------------------------------------
  8 |Склади небезпечних речовин
------------------------------------------------------------------
| N |Найменування|Клас небезпеки| Кількість  | Невідповідність |
|з/п| складу,  |  речовини  |--------------|   умовам   |
|  | перелік  |       | куб.м | т  |  зберігання  |
|  | речовин  |       |    |   |         |
|---+------------+--------------+-------+------+-----------------|
|---+------------+--------------+-------+------+-----------------|
|---+------------+--------------+-------+------+-----------------|
|---+------------+--------------+-------+------+-----------------|
------------------------------------------------------------------
  9 |Ємкості з небезпечними речовинами
-----------------------------------------------------------------------
| N |Наймену-|Наймену-|Місткість|Кіль- | Параметри |Клас |Невідпо- |
|з/п|вання  |вання  | однієї |кість | зберігання |небез-|відність |
|  |речовини|ємкості | ємкості |ємкос-|------------|пеки |вимогам  |
|  |    |    |---------|тей, |тиск,|град.C|речо- |зберігання|
|  |    |    |куб.м| т | шт. | атм.|   |вини |     |
|---+--------+--------+-----+---+------+-----+------+------+----------|
|---+--------+--------+-----+---+------+-----+------+------+----------|
|---+--------+--------+-----+---+------+-----+------+------+----------|
|---+--------+--------+-----+---+------+-----+------+------+----------|
-----------------------------------------------------------------------
  10 |Гідротехнічні споруди
------------------------------------------------------------------
| N |Найменування| Стан | Речовина | Обсяг | Клас небезпеки  |
|з/п| споруди  |споруди|заповнення|речовини|  речовини    |
|---+------------+-------+----------+--------+-------------------|
|---+------------+-------+----------+--------+-------------------|
|---+------------+-------+----------+--------+-------------------|
|---+------------+-------+----------+--------+-------------------|
------------------------------------------------------------------
                         -----------------
                         | Аркуш |Аркушів|
                         |-------+-------|
                         |  4  |  6  |
------------------------------------------------------------------
  11 |Очисні споруди
------------------------------------------------------------------
|  |Найменування|  Пропускна  |  Ефективність очищення  |
|  | споруди та |  здатність,  |-----------------------------|
|  |  метод  |  куб.м, т/рік |наймену-|    середня   |
|  | очищення |-----------------|вання  |   концентрація  |
|  |      |проектна|фактична|інгре- |--------------------|
|  |      |    |    |дієнта |за проектом|фактично|
|  |      |    |    |    |  мг/л  | мг/л |
|---+------------+--------+--------+--------+-----------+--------|
|---+------------+--------+--------+--------+-----------+--------|
|---+------------+--------+--------+--------+-----------+--------|
|---+------------+--------+--------+--------+-----------+--------|
------------------------------------------------------------------
  12 |Речовини з токсичними продуктами згоряння
------------------------------------------------------------------
|Найменування |Кількість |Найменування |Клас небезпеки| Кількість|
| речовини  |речовини | продуктів  | продуктів  | продуктів|
|       |     | згоряння  | згоряння  | згоряння |
|-------------+----------+-------------+--------------+----------|
|-------------+----------+-------------+--------------+----------|
|-------------+----------+-------------+--------------+----------|
|-------------+----------+-------------+--------------+----------|
------------------------------------------------------------------
  13 |Небезпечні сполуки
------------------------------------------------------------------
| Речовини, які при |   Речовини, які при взаємодії     |
| взаємодії з водою, |    утворюють нові небезпечні     |
| киснем, повітрям, |     або шкідливі сполуки      |
| іншими речовинами |                     |
|  здатні вибухати  |                     |
|   або горіти   |                     |
|---------------------+------------------------------------------|
|  назва |  дія  |  компоненти |     сполуки     |
|взаємодій-|(В-вибух, |---------------+--------------------------|
|  них  |Г-горіння)|назва|кількість|назва|кількість|  клас  |
| речовин |     |   |     |   |     |небезпеки |
|----------+----------+-----+---------+-----+---------+----------|
|----------+----------+-----+---------+-----+---------+----------|
|----------+----------+-----+---------+-----+---------+----------|
|----------+----------+-----+---------+-----+---------+----------|
------------------------------------------------------------------
  14 |Технологічні викиди шкідливих речовин
------------------------------------------------------------------
| N |Найменування| Клас  |Викинуто     | Дозволений викид, |
|з/п|шкідливої  |небезпеки|фактично,    | т/рік (посилання |
|  |речовини  |     |т/рік      |  на нормативні  |
|  |      |     |         |   документи)  |
|  |      |     |-----------------+-------------------|
|  |      |     |в атмос-|у водой-|в атмос- |у водой- |
|  |      |     |феру  |мища  | феру  |мища   |
|---+------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|---+------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|---+------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|---+------------+---------+--------+--------+---------+---------|
------------------------------------------------------------------
                         -----------------
                         | Аркуш |Аркушів|
                         |-------+-------|
                         |  5  |  6  |
------------------------------------------------------------------
  15 |Відходи виробництва
------------------------------------------------------------------------
| N | Наймену-| Клас |Фізико- |Викорис-|      Складується     |
|з/п| вання |небез-|хімічна |тано або|-------------------------------|
|  |шкідливих|пеки |характе-|знищено,|  на об'єкті | на полігоні |
|  |відходів |   |ристика | т/рік |---------------+---------------|
|  |     |   |    |    |фактич- |допус-|фактич- |допус-|
|  |     |   |    |    |на кіль-|тима |на кіль-|тима |
|  |     |   |    |    |кість  |кіль- |кість  |кіль- |
|  |     |   |    |    |    |кість |    |кість |
|---+---------+------+--------+--------+--------+------+--------+------|
|---+---------+------+--------+--------+--------+------+--------+------|
|---+---------+------+--------+--------+--------+------+--------+------|
|---+---------+------+--------+--------+--------+------+--------+------|
------------------------------------------------------------------------
  16 |Характеристика основних джерел небезпеки підприємства
-------------------------------------------------------------------------------------
| N |Наймену- | Вид небезпеки |  Рівень  | Максимально |  Розмір очікуваних  |
|з/п| вання |  (хімічна,  | можливих НС |  можливе  |-------------------------|
|  | джерела |вибухопожежна, |(об'єктовий, |територіальне|матеріальних | людських |
|  |небезпеки| радіаційна, | місцевий, |поширення НС,|збитків, тис.|жертв, осіб|
|  |     |гідродинамічна,|регіональний,| км, кв.м  |  грн.   |      |
|  |     | біологічна) | загально- |       |       |      |
|  |     |        | державний) |       |       |      |
|---+---------+---------------+-------------+-------------+-------------+-----------|
|---+---------+---------------+-------------+-------------+-------------+-----------|
|---+---------+---------------+-------------+-------------+-------------+-----------|
|---+---------+---------------+-------------+-------------+-------------+-----------|
-------------------------------------------------------------------------------------
  17 |Реципієнти НС (заповнюється для НС максимально
    |високого рівня)
------------------------------------------------------------------
| N |   Найменування   | Показник, одиниця виміру |Кількість|
|з/п|   реципієнтів   |              |     |
|  |   можливої НС   |              |     |
|---+----------------------+---------------------------+---------|
| 1 |Матеріальні об'єкти: |Питома вага зруйнованих  |     |
|  |об'єкти інфраструктури|основних фондів, % від   |     |
|  |промисловості;    |загального обсягу     |     |
|  |транспорту;      |основних фондів      |     |
|  |житлово-комунального |              |     |
|  |господарства     |              |     |
|---+----------------------+---------------------------+---------|
| 2 |Населення:      |Кількість постраждалих,  |     |
|  |персонал підприємства;|осіб            |     |
|  |мешканці житлових   |              |     |
|  |будинків; пасажири  |              |     |
|  |транспортних засобів |              |     |
|---+----------------------+---------------------------+---------|
| 3 |Водойми        |Назва водоймища та обсяг  |     |
|  |           |забруднення, % від     |     |
|  |           |забруднення водного об'єму |     |
|---+----------------------+---------------------------+---------|
| 4 |Сільське господарство |Вилучення території із   |     |
|  |           |сільськогосподарського   |     |
|  |           |обороту, га        |     |
|---+----------------------+---------------------------+---------|
| 5 |Лісове господарство  |Вилучення ділянок з    |     |
|  |           |лісогосподарського обороту,|     |
|  |           |га             |     |
|---+----------------------+---------------------------+---------|
| 6 |Об'єкти особливого  |Площа пошкодження, % від  |     |
|  |природоохоронного   |загальної площі      |     |
|  |значення. Рекреаційні |              |     |
|  |заповідні території  |              |     |
------------------------------------------------------------------
  18 |Аварії, що мали місце на підприємстві
------------------------------------------------------------------
| N | Дата |Характер|Причини|   Кількість   | Обсяг |Мате- |
|з/п|аварії| аварії |аварії |  постраждалих  |викидів |ріаль-|
|  |   |    |    |--------------------|(зливів)|ні  |
|  |   |    |    |з тяжки-|заги-|разом|шкідли- |збитки|
|  |   |    |    |ми пош- |нуло |   |вих ре- |   |
|  |   |    |    |коджен- |   |   |човин, |   |
|  |   |    |    |нями  |   |   |куб.м, |   |
|  |   |    |    |    |   |   |т, хі- |   |
|  |   |    |    |    |   |   |мічний |   |
|  |   |    |    |    |   |   |склад  |   |
|---+------+--------+-------+--------+-----+-----+--------+------|
|---+------+--------+-------+--------+-----+-----+--------+------|
|---+------+--------+-------+--------+-----+-----+--------+------|
|---+------+--------+-------+--------+-----+-----+--------+------|
------------------------------------------------------------------
                         -----------------
                         | Аркуш |Аркушів|
                         |-------+-------|
                         |  6  |  6  |
------------------------------------------------------------------
  19 |Сили та засоби ліквідації аварій та їх наслідків
------------------------------------------------------------------
| 1 |                              |
|---+------------------------------------------------------------|
| 2 |                              |
|---+------------------------------------------------------------|
|...|                              |
|---+------------------------------------------------------------|
|---+------------------------------------------------------------|
|---+------------------------------------------------------------|
|---+------------------------------------------------------------|
|---+------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------
 20  |Захисні споруди цивильної оборони, їх характеристика
------------------------------------------------------------------
| 1 |                              |
|---+------------------------------------------------------------|
| 2 |                              |
|---+------------------------------------------------------------|
|...|                              |
|---+------------------------------------------------------------|
|---+------------------------------------------------------------|
|---+------------------------------------------------------------|
|---+------------------------------------------------------------|
|---+------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------
  21 |Додаткова інформація
------------------------------------------------------------------
| 1 |                              |
|---+------------------------------------------------------------|
| 2 |                              |
|---+------------------------------------------------------------|
|...|                              |
|---+------------------------------------------------------------|
|---+------------------------------------------------------------|
|---+------------------------------------------------------------|
|---+------------------------------------------------------------|
|---+------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------
  22 |Відповідальні особи
------------------------------------------------------------------
|  Посада  | Прізвище, ім'я та по батькові | Підпис | Дата |
|-------------+-------------------------------+---------+--------|
|-------------+-------------------------------+---------+--------|
|-------------+-------------------------------+---------+--------|
|-------------+-------------------------------+---------+--------|
|-------------+-------------------------------+---------+--------|
------------------------------------------------------------------

 Примітка. Дані про ПНО, які є  державною  або  комерційною
      таємницею, подаються відповідно до Законів України "Про
      державну  таємницю" ( 3855-12 ), "Про інформацію"
      ( 2657-12 ) та документів, розроблених на їх засадах.

 Голова Державного
 департаменту СФД                  Романенко Є.І.

 Форма 2НС               Додаток 2
                    до пункту 3.14
                    Положення про паспортизацію
                    потенційно небезпечних
                    об'єктів

                       Затверджую
                      Керівник шахти
                 ___________ ___________________
                  Особистий  Ініціали, прізвище
                  підпис
                 ________________________________
                    Дата     Печатка

               Паспорт
     ПотенцІйно небезпечного об'єкта (вугільна шахта)
     ______________________________________________
             (назва шахти)
    ____________________ Галузі промисловості України

                         -----------------
                         | Аркуш |Аркушів|
                         |-------+-------|
                         |  2  |  5  |
                         ----------------|
                                 |
               Паспорт               |
     Потенційно небезпечного об'єкта (вугільна шахта)    |
------------------------------------------------------------------
  1 |Довідкові дані
------------------------------------------------------------------
|1.1|Найменування шахти       |              |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|1.2|Код шахти за ЄДРПО України   |              |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|1.3|Галузь промисловості      |              |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|1.4|Відомча належність       |              |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|1.5|Форма власності        |              |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|1.6|Поштова адреса         |              |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|1.7|Телефон, факс         |              |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|1.8|Керівник (прізвище, ім'я,   |              |
|  |по батькові)          |              |
------------------------------------------------------------------
  2 |Кількість параметри шахти
------------------------------------------------------------------
|2.1|Виробнича потужність     |              |
|  |шахти, т/доб; млн.т/рік    |              |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|2.2|Проектна потужність шахти,   |              |
|  |т/доб; млн.т/рік        |              |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|2.3|Фактична виробнича       |              |
|  |потужність, т/доб; млн.т/рік  |              |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|2.4|Рік уведення шахти до     |              |
|  |експлуатації          |              |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|2.5|Термін служби шахти      |              |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|2.6|Вартість основних виробничих  |              |
|  |фондів, тис.грн.        |              |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|2.7|Загальна чисельність      |              |
|  |робітників, осіб        |              |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|2.8|Загальна чисельність      |              |
|  |робітників, які зайняті на   |              |
|  |підземних роботах, осіб    |              |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|2.9|Найбільша зміна робітників,  |              |
|  |які зайняті на підземних    |              |
|  |роботах, осіб         |              |
|----------------------------------------------------------------|
|  Примітка                          |
|п.2.1 Максимально можливий у реальних умовах видобуток вугілля|
|відповідної якості за одиницю часу;               |
|п.2.2 Потенційно  можливий  обсяг  видобутку  вугілля,  що|
|передбачений затвердженим проектом;               |
|п.2.7 Час видобутку промислових запасів вугілля.        |
------------------------------------------------------------------
   3 |Якісні параметри шахти
------------------------------------------------------------------
|3.1|Промислові запаси вугілля,   |              |
|  |млн.т             |              |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|3.2|Група складності родовища   |              |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|3.3|Марки вугілля, що       |              |
|  |видобувається         |              |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|3.4|Глибина гірничих робіт, м   |              |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|3.5|Потужність пластів, м     |              |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|3.6|Кут падіння пластів, град.   |              |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|3.7|Кількість пластів у шахтному  |              |
|  |полі              |              |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|3.8|Кількість пластів, які     |              |
|  |розробляються одночасно    |              |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|3.9|Навантаження на лаву, т/доб  |              |
------------------------------------------------------------------
                         -----------------
                         | Аркуш |Аркушів|
                         |-------+-------|
                         |  3  |  5  |
------------------------------------------------------------------
  4 |Викидонебезпечність шахти
------------------------------------------------------------------
|4.1 |Кількість викидів метану   |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|4.2 |Загальний обсяг метану, що  |              |
|  |виділився, куб. м       |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|4.3 |Найбільший обсяг метану, що  |              |
|  |виділився за один викид, куб. |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|4.4 |Загальна маса викинутого   |              |
|  |вугілля і порід, т      |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|4.5 |Найбільша маса вугілля і   |              |
|  |порід, що була викинута за  |              |
|  |один викид, т         |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|4.6 |Кількість викидонебезпечних  |              |
|  |пластів, що розробляються   |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|4.7 |Кількість шахто-пластів, що  |              |
|  |розробляються і є загрозливими|              |
|  |за викидами          |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|4.8 |Загальна кількість      |              |
|  |газодинамічних явищ у шахті  |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|4.9 |Загальна кількість      |              |
|  |газодинамічних явищ на 1 млн/т|              |
|  |видобутку вугілля       |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|4.10|Наявність зон підвищеного   |              |
|  |гірничого тиску        |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|4.11|Наявність зон тектонічних   |              |
|  |порушень           |              |
|----------------------------------------------------------------|
|  Примітка                          |
|Показники розділу 4 наводяться за весь період експлуатації цієї|
|шахти. За відсутності таких даних, прохання навести показники за|
|можливий період з обов'язковим позначенням цього періоду.    |
------------------------------------------------------------------
  5 |Аерологічні параметри шахти
------------------------------------------------------------------
|5.1 |Природна газоносність пласта, |              |
|  |куб.м/т            |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|5.2 |Абсолютний дебіт метану у   |              |
|  |виробках, куб. м/хв.     |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|5.3 |Абсолютний дебіт метану в   |              |
|  |очисному забої, куб. м/в.   |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|5.4 |Абсолютний дебіт метану у   |              |
|  |підготовчих виробках,     |              |
|  |куб. м/хв.          |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|5.5 |Відносна кількість метану   |              |
|  |шахти, куб. м/т        |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|5.6 |Сумарна інтенсивність     |              |
|  |пиловиділення в очисному   |              |
|  |забої без застосування    |              |
|  |засобів пилоподавлення, г/хв. |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|5.7 |Сумарна інтенсивність     |              |
|  |пиловиділення в очисному   |              |
|  |забої з використанням засобів |              |
|  |гідрознепилення, г/хв.    |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|5.8 |Ступінь вибухонебезпечності  |              |
|  |пилу у виробках пластів, V % |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|5.9 |Клас запиленості пластів   |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|5.10|Виділення тепла в шахті в   |              |
|  |цілому, млн.ккал/доб     |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|5.11|Виділення тепла в лаві,    |              |
|  |млн.ккал/доб         |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|5.12|Прилив води в шахту,     |              |
|  |куб. м/доб          |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|5.13|Токсичні речовини       |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|5.14|Відповідність умов праці   |              |
|  |шахтарів сучасним       |              |
|  |санітарно- гігієнічним нормам |              |
|----------------------------------------------------------------|
|  Примітка                          |
|п.5.13 Наводиться перелік токсичних речовин, що мають небезпечну|
|концентрацію у шахтному повітрі.                |
------------------------------------------------------------------
                         -----------------
                         | Аркуш |Аркушів|
                         |-------+-------|
                         |  4  |  5  |
------------------------------------------------------------------
  6 |Стан техніки безпеки, відповідність сучасним нормам
------------------------------------------------------------------
|6.1 |Основні об'єкти на поверхні  |              |
|  |шахти             |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|6.2 |Підземні гірничі роботи    |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|6.3 |Вентиляція шахти       |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|6.4 |Протипиловий і газовий режими |              |
|  |шахти             |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|6.5 |Буропідривні роботи      |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|6.6 |Електромеханічне господарство |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|6.7 |Внутрішньошахтовий транспорт |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|6.8 |Протипожежні системи     |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|6.9 |Саморятувачі         |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|6.10|Стан і готовність       |              |
|  |воєнізованих         |              |
|  |гірничорятувальних частин   |              |
|----------------------------------------------------------------|
|  Примітка                          |
|У розділі надаються дані за результатами комплексної перевірки|
|виробничої діяльності шахти, а саме: короткі висновки комісії|
|про стан (задовільний, аварійний тощо) техніки безпеки наведених|
|підрозділів.                          |
------------------------------------------------------------------
   7 |Рівень виробничого травматизму (за попередній рік)
------------------------------------------------------------------
|7.1 |Абсолютна кількість нещасних |              |
|  |випадків за рік        |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|7.2 |Кількість загиблих і померлих |              |
|  |за рік унаслідок нещасних   |              |
|  |випадків, осіб        |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|7.3 |Кількість нещасних випадків  |              |
|  |на 1 млн.т видубутку вугілля |              |
------------------------------------------------------------------
   8 |Аварії I категорії, що сталися на підприємстві
    |(за попередній рік)
------------------------------------------------------------------
| N |Дата |Характер|Причини| Кількість постраждалих, |Матеріа- |
|з/п |аварії| аварії |аварії |   осіб        | льні  |
|  |   |    |    |-------------------------| збитки, |
|  |   |    |    |з тяжкими |загинуло|разом|тис. грн.|
|  |   |    |    |пошкоджен-|    |   |     |
|  |   |    |    |нями   |    |   |     |
|----+------+--------+-------+----------+--------+-----+---------|
|----+------+--------+-------+----------+--------+-----+---------|
|  |   |    |    |----------+--------+-----+---------|
|  |   |    |-------+----------+--------+-----+---------|
------------------------------------------------------------------
  9 |Використання земельних ресурсів
------------------------------------------------------------------
|9.1 |Відведено під будівництво   |              |
|  |поверхневого комплексу шахти, |              |
|  |1тис.кв.м           |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|9.2 |Відведено під відсипання   |              |
|  |териконів, тис. кв.м     |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|9.3 |Розмір і форма шахтного поля |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|9.4 |Територія, що підробляється, |              |
|  |тис. кв.м           |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|9.5 |Підтоплення підземними водами |              |
|  |земної поверхні при веденні  |              |
|  |робіт під заплавами рік,   |              |
|  |тис. кв.м           |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|9.6 |Зниження рівня підземних вод |              |
|  |на території шахтного поля, м |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|9.7 |Перелік господарчих та    |              |
|  |природних об'єктів, що    |              |
|  |потрапляють до меж гірничого |              |
|  |відводу            |              |
------------------------------------------------------------------
                         -----------------
                         | Аркуш |Аркушів|
                         |-------+-------|
                         |  3  |  5  |
------------------------------------------------------------------
  10 |Природні умови
------------------------------------------------------------------
|10.1|Сейсмічність (згідно зі СНіП |              |
|  |02.01.07.75)         |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|10.2|Особливі грунтові умови    |              |
|  |(просідання грунту, насипні  |              |
|  |грунти, мул, карстові явища  |              |
|  |тощо)             |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|10.3|Грунтові води (високий рівень,|              |
|  |агресивність тощо)      |              |
------------------------------------------------------------------
  11 |Розміщення відходів, що забруднюють довкілля
------------------------------------------------------------------
| N |  Найменування  | Одиниці  |Дозволений | Перевищення |
|з/п |  затверджених  |вимірювання |  ліміт  | дозволеного |
|  |   лімітів   |       |      |  ліміту  |
|----+-------------------+-------------+-----------+-------------|
| 1 |Викиди в атмосферу |умовн. т./рік|      |       |
|----+-------------------+-------------+-----------+-------------|
| 2 |Скиди у водоймища |умовн. т./рік|      |       |
|----+-------------------+-------------+-----------+-------------|
| 3 |Розміщення відходів|умовн. т./рік|      |       |
------------------------------------------------------------------
  12 |Ступінь техногенної небезпеки
------------------------------------------------------------------
|12.1|Кількість підприємства з ЦО  |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|12.2|Ступінь хімічної небезпеки  |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|12.3|Категорія вибухопожежо-,   |              |
|  |пожежонебезпеки        |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|12.4|Категорія радіаційної     |              |
|  |небезпеки           |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|12.5|Категорія шахти з газу    |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|12.6|Категорія шахти з пилу    |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|12.7|Категорія шахти з раптового  |              |
|  |викиду порід, т        |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|12.8|Категорія шахти з       |              |
|  |самозапалюваня вугілля    |              |
|----+------------------------------+----------------------------|
|12.9|Категорія шахти з гірничих  |              |
|  |ударів            |              |
------------------------------------------------------------------
  13 |Сили та засоби ліквідації аварій та НС
------------------------------------------------------------------
|----------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------|
|  Примітка                          |
|  У розділі наводяться назва і чисельність гірничорятувальних|
|загонів, відповідність їх оснащення сучасним нормам тощо.    |
------------------------------------------------------------------
  14 |Відповідальні особи
------------------------------------------------------------------
| Посада | Прізвище, ім'я та по  |  Підпис  |  Дата   |
|     |    батькові      |       |      |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|----------+--------------------------+-------------+------------|
------------------------------------------------------------------
 Примітка. Дані про ПНО, які є  державною  або  комерційною
      таємницею, подаються відповідно до Законів України "Про
      державну  таємницю", ( 3855-12 ) "Про  інформацію"
      ( 2657-12 ) та документів, розроблених на їх засадах.

 Голова Державного
 департаменту СФД                  Романенко Є.І.

 Форма 3НС               Додаток 3
                    до пункту 3.15
                    Положення про паспортизацію
                    потенційно небезпечних
                    об'єктів

                       Затверджую
                     Керівник підприємства
                  ___________ __________________
                   Особистий Ініціали, прізвище
                   підпис
                  ______________________________
                     Дата     Печатка

               Паспорт
     Потенційно небезпечного гідротехнічного об'єкта
       _____________________________________
              (назва ГТО)
    ____________________ Галузі промисловості України

                         -----------------
                         | Аркуш |Аркушів|
                         |-------+-------|
                         |  2  |  6  |
-----------------------------------------------------------------|
| Паспорт потенційно небезпечного гідротехнічного об'єкта (ГТО) |
------------------------------------------------------------------
  1 |Довідкові дані
------------------------------------------------------------------
|1.1 |Назва гідротехнічного    |               |
|  |об'єкта           |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|1.2 |Код гідротехнічного     |               |
|  |об'єкта за ЄДРПО України  |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|1.3 |Галузь           |               |
|  |промисловості        |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|1.4 |Відомча належність     |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|1.5 |Вид діяльності       |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|1.6 |Форма власності       |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|1.7 |Адреса           |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|1.8 |Телефон, факс        |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|1.9 |Керівник (прізвище,     |               |
|  |ім'я, по батькові)     |               |
------------------------------------------------------------------
   2 |Природні умови
------------------------------------------------------------------
|2.1 |Геофізично небезпечні явища |               |
|  |(землетруси)        |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|2.2 |Геологічно небезпечні явища |               |
|  |(зсуви, обвали, просідання |               |
|  |тощо)            |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|2.3 |Гідрогеологічно небезпечні |               |
|  |явища (повені, дощові    |               |
|  |паводки, селі, підтоплення |               |
|  |тощо)            |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|2.4 |Морські гідрологічно    |               |
|  |небезпечні явища (сильні  |               |
|  |хвилі, припай тощо)     |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|2.5 |Метеорологічно небезпечні  |               |
|  |явища (бурі, град, зливи,  |               |
|  |ожеледь тощо)        |               |
------------------------------------------------------------------
   3 |Загальні дані
------------------------------------------------------------------
|3.1 |Назва водної системи, до  |               |
|  |якої належить ГТО      |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|3.2 |Характеристика комплексного |               |
|  |вузла гідроспоруд за    |               |
|  |величиною створюваного   |               |
|  |напору (низьконапірний   |               |
|  |(русловий)         |               |
|  |середньонапірний,      |               |
|  |високонапірний)       |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|3.3 |Вартість основних фондів,  |               |
|  |млн. грн.          |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|3.4 |Загальна чисельність    |               |
|  |працівників, осіб      |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|3.5 |Найбільша зміна, осіб    |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|3.6 |Рік уведення до експлуатації|               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|3.7 |Санітарно-захисна зона, м  |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|3.8 |Категорія з ЦО       |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|3.9 |Середньорічна виробка,   |               |
|  |млн. кВт (для ГЕС)     |               |
------------------------------------------------------------------
                         -----------------
                         | Аркуш |Аркушів|
                         |-------+-------|
                         |  3  |  6  |
------------------------------------------------------------------
   4 |Основні технологічні процеси ГТО
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування |  Вид  |Невідпо-| Стан  | Ступінь зносу|
|з/п |технологічного|небезпеки|відність|техноло- |технологічного|
|  |  процесу  |     |вимогам |гічного  | обладнання |
|  |       |     |безпеки |обладнання|       |
|----+--------------+---------+--------+----------+--------------|
|----+--------------+---------+--------+----------+--------------|
|----+--------------+---------+--------+----------+--------------|
|----+--------------+---------+--------+----------+--------------|
|----+--------------+---------+--------+----------+--------------|
|----+--------------+---------+--------+----------+--------------|
|----+--------------+---------+--------+----------+--------------|
|----+--------------+---------+--------+----------+--------------|
|----+--------------+---------+--------+----------+--------------|
------------------------------------------------------------------
   5 |Основні споруди гідровузла
------------------------------------------------------------------
| N |Наймену-|Технічний| Рік  |Наявність|Утримувач | Ступінь |
|з/п | вання | стан  |уведення|проектно-| докумен- | зносу |
|  |споруди | споруди |  до  |конструк-| тації  | споруди |
|  |    |     |експлуа-|торської |      |     |
|  |    |     |тації  |докумен- |      |     |
|  |    |     |    |тації  |      |     |
|----+--------+---------+--------+---------+-----------+---------|
|----+--------+---------+--------+---------+-----------+---------|
|----+--------+---------+--------+---------+-----------+---------|
|----+--------+---------+--------+---------+-----------+---------|
|----+--------+---------+--------+---------+-----------+---------|
|----+--------+---------+--------+---------+-----------+---------|
|----+--------+---------+--------+---------+-----------+---------|
|----+--------+---------+--------+---------+-----------+---------|
------------------------------------------------------------------
   6 |Характеристика водосховища
------------------------------------------------------------------
|6.1 |Відстань від гирла ріки   |               |
|  |до гідровузла, км      |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|6.2 |Тип водосховища       |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|6.3 |Призначення водосховища   |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|6.4 |Довжина водосховища, км   |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|6.5 |Максимальна ширина, км   |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|6.6 |Середня ширина, км     |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|6.7 |Максимальна глибина, км   |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|6.8 |Середня глибина, м     |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|6.9 |Площа дзеркала водосховища, |               |
|  |кв.м            |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|6.10|Об'єм водосховища,     |               |
|  |млн. куб.м         |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|6.11|Форсований підпірний    |               |
|  |рівень, мБС         |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|6.12|Середня дата встановлення  |               |
|  |кригоставу         |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|6.13|Середня товщина криги, см  |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|6.14|Середня висота снігу на   |               |
|  |кризі, см          |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|6.15|Середня дата очищення від  |               |
|  |криги            |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|6.16|Максимальна висота хвилі, м |               |
------------------------------------------------------------------
                         -----------------
                         | Аркуш |Аркушів|
                         |-------+-------|
                         |  4  |  6  |
------------------------------------------------------------------
  7 |Характеристика хвостосховища, шламонакопичувача тощо
------------------------------------------------------------------
|7.1 |Призначення         |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|7.2 |Довжина, км         |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|7.3 |Максимальна ширина, км   |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|7.4 |Середня ширина, км     |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|7.5 |Максимальна глибина, км   |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|7.6 |Середня глибина, м     |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|7.7 |Площа дзеркала, кв.м    |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|7.8 |Об'єм, млн. куб.м      |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|7.9 |Нормальний підпірний    |               |
|  |горизонт, мБС        |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|7.10|Перевищення над нормальним |               |
|  |підпірним горизонтом, м   |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|7.11|Речовина заповнення     |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|7.12|Клас небезпеки речовини   |               |
|  |заповнення         |               |
|  |(ГОСТ 12.1.007-76)     |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|7.13|Клас капітальності споруди |               |
|  | (I-V)           |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|7.14|Середня дата встановлення  |               |
|  |кригоставу         |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|7.15|Середня товщина криги, см  |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|7.16|Середня висота снігу на   |               |
|  |кризі, см          |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|7.17|Середня дата очищення від  |               |
|  |криги            |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|7.18|Максимальна висота хвилі, м |               |
------------------------------------------------------------------
  8 |Характеристика греблі, дамби (до розділів 6, 7)
------------------------------------------------------------------
|8.1 |Тип греблі за матеріалом  |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|8.2 |Тип греблі за        |               |
|  |конструктивними       |               |
|  |особливостями (гравітаційна,|               |
|  |аркова, контрфорсна)    |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|8.3 |Тип греблі за способом   |               |
|  |пропускання води (глуха,  |               |
|  |водозливна)         |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|8.4 |Тип основи греблі      |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|8.5 |Протяжність греблі, км   |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|8.6 |Ширина гребня греблі, м   |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|8.7 |Контроль стану греблі    |               |
|  |(задовільний,        |               |
|  |незадовільний)       |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|8.8 |Виконання необхідних    |               |
|  |поточних ремонтних робіт, % |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|8.9 |Ліквідація місць пошкоджень |               |
|  |греблі (своєчасна,     |               |
|  |несвоєчасна)        |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|8.10|Проведення робіт для    |               |
|  |посилення конструкції або  |               |
|  |матеріалу греблі      |               |
|  |(проводяться, не      |               |
|  |проводяться, обсяг     |               |
|  |робіт у %)         |               |
------------------------------------------------------------------
                         -----------------
                         | Аркуш |Аркушів|
                         |-------+-------|
                         |  5  |  6  |
------------------------------------------------------------------
   9 |Характеристика основних джерел небезпеки
------------------------------------------------------------------
| N |Наймену-| Вид   |  Рівень  |Максима- |  Розмір   |
|з/п |вання  |небезпеки |можливих НС |льно мож- | очікуванних  |
|  |джерела |(хімічна, |(об'єктовий |ливе тери-|---------------|
|  | небез- |гідродина-|місцевий,  |торіальне |матері- |людсь-|
|  | пеки |мічна,  |регіональ- |поширення |альних | ких |
|  |    |біологіч- |ний, загаль-|НС, км,  |збитків,|жертв,|
|  |    |на тощо) |нодержавний |кв.м   |тис.грн.| осіб |
|----+--------+----------+------------+----------+--------+------|
|----+--------+----------+------------+----------+--------+------|
|----+--------+----------+------------+----------+--------+------|
|----+--------+----------+------------+----------+--------+------|
|----+--------+----------+------------+----------+--------+------|
|----+--------+----------+------------+----------+--------+------|
|----+--------+----------+------------+----------+--------+------|
|----+--------+----------+------------+----------+--------+------|
|----+--------+----------+------------+----------+--------+------|
|----+--------+----------+------------+----------+--------+------|
------------------------------------------------------------------
  10 |Реципієнти НС (заповнюється для НС максимально високого
    |рівня)
------------------------------------------------------------------
| N |  Найменування   | Показник, одиниця виміру |Кількість|
|з/п |  реципієнтів   |              |     |
|  |  можлиивої НС   |              |     |
|----+---------------------+---------------------------+---------|
| 1 |Матеріальні об'єкти: |Питома вага затоплених   |     |
|  |об'єкти       |основних фондів, % від   |     |
|  |інфраструктури    |загального обсягу основних |     |
|  |промисловості;    |фондів           |     |
|  |транспорту;     |              |     |
|  |житлово-комунального |              |     |
|  |господарства     |              |     |
|----+---------------------+---------------------------+---------|
| 2 |Населення:      |Кількість постраждалих,  |     |
|  |персонал       |осіб            |     |
|  |підприємства;    |              |     |
|  |мешканці житлових  |              |     |
|  |будинків;      |              |     |
|  |пасажири транспортних|              |     |
|  |засобів       |              |     |
|----+---------------------+---------------------------+---------|
| 3 |Водойми       |Назва водоймища та обсяг  |     |
|  |           |забруднення,        |     |
|  |           |% від забруднення водного |     |
|  |           |об'єму           |     |
|----+---------------------+---------------------------+---------|
| 4 |Сільське господарство|Вилучення території з   |     |
|  |           |сільськогосподарського   |     |
|  |           |обороту, га        |     |
|----+---------------------+---------------------------+---------|
| 5 |Лісове господарство |Вилучення ділянок з    |     |
|  |           |лісогосподарського обороту,|     |
|  |           |га             |     |
|----+---------------------+---------------------------+---------|
| 6 |Об'єкти особливого  |Площа пошкодження, % від  |     |
|  |природоохоронного  |загальної площі      |     |
|  |значення. Рекреаційні|              |     |
|  |заповідні території |              |     |
------------------------------------------------------------------
  11 |Аварії, що мали місце
------------------------------------------------------------------
| N | Дата |Характер|Причини|Кількість|Затоплено | Обсяг |Мате- |
|з/п|аварії| аварії |аварії |постраж- |території,|викидів |ріаль-|
|  |   |    |    | далих | кв.м  |(зливів)|ні  |
|  |   |    |    |     |     |шкідли- |збитки|
|  |   |    |    |     |     |вих ре- |   |
|  |   |    |    |     |     |човин, |   |
|  |   |    |    |     |     |т, куб. |   |
|  |   |    |    |     |     |м, хі- |   |
|  |   |    |    |     |     |мічний |   |
|  |   |    |    |     |     |склад  |   |
|---+------+--------+-------+---------+----------+--------+------|
|---+------+--------+-------+---------+----------+--------+------|
|---+------+--------+-------+---------+----------+--------+------|
|---+------+--------+-------+---------+----------+--------+------|
|---+------+--------+-------+---------+----------+--------+------|
|---+------+--------+-------+---------+----------+--------+------|
|---+------+--------+-------+---------+----------+--------+------|
|---+------+--------+-------+---------+----------+--------+------|
|---+------+--------+-------+---------+----------+--------+------|
|---+------+--------+-------+---------+----------+--------+------|
------------------------------------------------------------------
                         -----------------
                         | Аркуш |Аркушів|
                         |-------+-------|
                         |  6  |  6  |
-------------------------------------------------------------------
  12 |Сили та засоби ліквідації аварії та їх наслідків
------------------------------------------------------------------
| 1 |                              |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 2 |                              |
|----+-----------------------------------------------------------|
|... |                              |
|----+-----------------------------------------------------------|
|----+-----------------------------------------------------------|
|----+-----------------------------------------------------------|
|----+-----------------------------------------------------------|
|----+-----------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------
  13 |Захисні споруди цивільної оборони, їх характеристика
------------------------------------------------------------------
| 1 |                              |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 2 |                              |
|----+-----------------------------------------------------------|
|... |                              |
|----+-----------------------------------------------------------|
|----+-----------------------------------------------------------|
|----+-----------------------------------------------------------|
|----+-----------------------------------------------------------|
|----+-----------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------
  14 |Додаткова інформація
------------------------------------------------------------------
| 1 |                              |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 2 |                              |
|----+-----------------------------------------------------------|
|... |                              |
|----+-----------------------------------------------------------|
|----+-----------------------------------------------------------|
|----+-----------------------------------------------------------|
|----+-----------------------------------------------------------|
|----+-----------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------
  15 |Відповідальні особи
------------------------------------------------------------------
| Посада  |Прізвище, ім'я та по батькові|  Підпис  | Дата |
|------------+-----------------------------+------------+--------|
|------------+-----------------------------+------------+--------|
|------------+-----------------------------+------------+--------|
|------------+-----------------------------+------------+--------|
|------------+-----------------------------+------------+--------|
|------------+-----------------------------+------------+--------|
------------------------------------------------------------------

 Примітка. Дані про ПНО, які є  державною  або  комерційною
      таємницею, подаються відповідно до Законів України "Про
      державну  таємницю" ( 3855-12 ), "Про  інформацію"
      ( 2657-12 ) та документів, розроблених на їх засадах.

 Голова Державного
 департаменту СФД                  Романенко Є.І.

                               Close